×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

ECON 101 İktisada Giriş I (3 0 3) AKTS: 6

Mikroiktisadın temel ilkelerine giriş; iktisadi problem, arz ve talep kanunu, piyasa dengesi, tüketici ve üretici davranışı, piyasa yapıları.

ECON 102 İktisada Giriş II (3 0 3) AKTS: 6

Makroiktisadın temel ilkelerine giriş, milli gelir muhasebesi, üretim, istihdam, işsizlik, enflasyon, faiz oranı hesaplamaları, para ve maliye politikası, uluslararası ticaret.

ECON 104 İktisadi ve Finansal Veri Analizi (1 2 2) AKTS: 5

Bu ders, ekonomik verilerin temel özelliklerini analiz etmek için temel matematiksel, grafiksel ve istatistiksel ampirik araçların tanıtılmasını sağlar. Ders; veri türleri (zaman serisi, kesit veri, panel veri, veri sıklığı), verilerin grafiksel gösterimi, frekans tabloları, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, ekonomik politika değişimi ve veri türetme mekanizmasında değişiklik, stokastik ve deterministik eğilim (mevsimsellik), olasılık ve olasılık dağılımları konularını içermektedir.

ECON 107 Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Uygulamaları (1 2 2) AKTS: 5

Bilgisayar donanımı ve yazılımı, Bilgisayar ve bilgi sistemi, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, İnternet taraması, Sosyal Bilimciler İçin İstatistik Paketi’ne (SPSS) giriş, SPSS’de veri yönetimi, Veri tablo ve grafikleri.

ECON 204 İktisat Tarihi (3 0 3) AKTS: 5

Bu ders dünya ekonomi tarihine bir giriş niteliğindedir. Konular arasında antik ekonomiler, ortaçağ ekonomik oluşumları ve ticari ağlar, kurumlar ve ekonomideki tarihsel rolleri, ticaret ve sanayi evrimi, sanayi devrimi, küreselleşme, savaşların ekonomik yönleri, modern finansal ve ekonomik krizler yer almaktadır.

ECON 207 Mikro İktisat Teorisi I (3 0 3) AKTS: 6

İki dönemlik orta seviyeli mikro iktisat teorisi dersinin ilk kısmı olan bu derste, optimizasyon teorisi ve denge analizlerinin temel araçları, tüketici tercihleri, bütçe kısıtı, fayda, tüketici seçimi, Slutsky denklemi, tüketici refahı, teknoloji, kar maksimizasyonu, kar fonksiyonu, maliyet minimizasyonu, maliyet eğrileri ve belirsizlik altında karar verme konuları kapsanmaktadır.

ECON 208 Mikro İktisat Teorisi II (3 0 3) AKTS: 6

İki dönemlik orta seviyeli mikro iktisat teorisi dersinin ikinci kısmı olan bu derste, tam rekabet, tekel ve tekelde fiyat farklılaştırması, tekelci rekabet, oyun teorisinin temel kavramları, oligopol teorileri, faktör piyasaları, genel denge analizi ve refah ekonomisi, dışsallıklar, kamu malları ve asimetrik bilgi konuları kapsanmaktadır.

ECON 209 Makroekonomik Teori I (3 0 3) AKTS: 6

Bu iktisat lisans eğitiminin ilk temel makroekonomi teori dersidir. Bu ders bir LM / BP-AD / AS modeli çerçevesinde hem kapalı hem de açık ekonomilerdeki temel makroekonomik değişkenlerin kısa ve uzun vadede nasıl belirlendiğini inceler. Ders, önemli politika sorularını analiz etmek ve makroekonomik toplamları ve ekonomiler arasındaki makroekonomik ve finansal bağları sağlam bir şekilde anlamak için genel bir çerçeve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu ders aşağıdaki konuları kapsamaktadır: Kısa dönem kapalı ekonomi modeli (IS-LM modeli), kısa dönem açık ekonomi modeli (IS-LM-BP modeli), ödemeler dengesi, karşılanmayan faiz haddi paritesi, Marshall-Lerner durumu, J eğrisi, toplam talep ve arz modeli, doğal işsizlik oranı, enflasyon ve Phillips eğrisi, döviz kuru rejimleri ve krizler.

ECON 210 Makroekonomik Teori II (3 0 3) AKTS: 6

Bu iktisat lisans eğitiminin ikinci temel makroekonomi teori dersidir. Çalışacağımız konular arasında zamanlararası tüketim-tasarrufu kararları; Ricardian denklik teoremi; kredi piyasası aksaklıkları; firmanın dönemler arası yatırım kararı; optimal yatırım kuralı; Fisher denklemi; Likidite tuzağı; para politikası kuralları; paranın yansızlığı; Yeni Keynesyen İktisat; Para politikası için Keynesyen iletim mekanizması; menü maliyet modelleri; Freidman kuralı; Finansal Aracılık ve Bankacılık; Phillips eğrisi; Rasyonel beklentiler hipotezi; Zaman tutarlılığı problemi; Modern Makro İktisadın Başlaması; Neoklasik Sentez; ve Rasyonel Beklentiler Eleştirisi vardır.

ECON 214 İktisadi Düşünce Tarihi (3 0 3) AKTS: 4

Ders ekonomik fikirlerin ve teorilerin gelişim tarihini incelemek üzere tasarlanmıştır. Dersin kapsadığı konular şunlardır: Merkantalizm, fizyokratlar, klasik okul (Adam Smith’den Ricardo’ya), Marksist okul, marjinal devrim, Keynesyen devrim ve bugüne kadar Keynesyen makroekonomiye verilen çeşitli tepkiler.

ECON 223 İktisatta Kantitatif Yöntemler (3 0 3) AKTS: 4

Bu derste lisans düzeyi iktisat teorisi derslerinde kullanılan temel matematiksel araç ve teknikler öğretilmektedir. Ele alınan konular arasında, iktisatta denge analizi, matris cebiri ve iktisadi uygulamaları, karşılaştırmalı durağanlık analizi ve iktisadi uygulamaları, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, kısıtlı ve kısıtsız statik optimizasyon ve iktisadi uygulamaları, iktisadi dinamiklik ve integral kalkülüsü gibi konular yer almaktadır.

ECON 305 Para ve Banka (3 0 3) AKTS: 7

Bu ders finansal piyasaların ve kurumların işleyişini, paranın kökenini ve rolünü, para arz ve talebi ile ilgili teorileri ve toplam talebin, çıktı, fiyatların ve diğer temel makroekonomik değişkenlerin belirlenmesinde paranın rolünü araştıracaktır. Para, kredi ve borç arasındaki ilişki vurgulanacaktır. Bu ders aynı zamanda, merkez bankacılığının gelişmekte olan rolünü ve güncel ve tarihsel uluslararası politika eylemleri de dahil olmak üzere para politikasının rolü ve davranışları hakkındaki görüşleri analiz edecektir. Öğrencilerin bu alanlardaki konuları anlamalarını sağlamak için birleştirici bir analitik çerçeve içinde ekonomik araçlar ve kavramlar geliştirilecektir. Bu araçların ve kavramların gerçek dünya uygulaması da vurgulanacaktır.

ECON 311 Ekonometri I (2 2 3) AKTS: 7

ECON 311 dersi, ekonomik data ve modellerin analizinde kullanılan temel teorik ve ampirik methodların temel düzeyde anlaşılmasını sağlamaktadır. Ders; basit ve çoklu regresyon modelleri, tahmin yöntemi, uyum iyiliği, hipotez testleri, fonksiyonel formlar, model belirlenmesi ve seçimi, kestirim, çoklu doğrusallık sorunu, yapısal farklılıklar ve kukla değişkenleri kapsamaktadır.

ECON 312 Ekonometri II (2 2 3) AKTS: 7

ECON 312, giriş niteliğindeki ikinci ekonometri dersidir ve şu konuları kapsamaktadır; Değişen varyans, ardışık ilişki, iki aşamalı en küçük kareler yöntemi, ağırlıklandırılmış en küçük kareler, Tek değişkenli zaman serileri modelleri, birim kökler, eşbütünleşme, hata düzeltme modeli, Eşanlı denklem modelleri ve araç değişkenler.

ECON 313 Vergi Hukuku (3 0 3) AKTS: 4

Bu ders vergilendirme ve Türk Vergi Sistemi ilkelerini ele almaktadır. Türk vergi mevzuatının kaynakları, vergilendirme usulleri, vergi kanunları ve Türkiye’deki uygulamaları ile Türk Vergi Dairesi’ne odaklanmaktadır.

ECON 316 Finansal Ekonomi (3 0 3) AKTS: 5

Ders temel finansal yatırım, portfolyo yönetimi, varlık fiyatlaması konularını kapsamaktadır. Çeşitlendirme, varlık dağılımı, portfolyo optimizasyonu, faktör modelleri, risk ve getiri ilişkisi, ortak yatırım fonları, performans değerlendirmesi, finansal türevlerin fiyatlaması ve kullanımı, opsiyon, future ve forwardlar işlenecektir.

ECON 317 Uluslararası İktisat I (3 0 3) AKTS: 6

Bu ders uluslararası ekonomi ile ilgili teorik, ampirik ve politik konulara eleştirel bir bakış sağlar. Bu ders, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerle ilgili mikroekonomik konuları tanıtacaktır. Standart neoklasik serbest ticaret yaklaşımlarını ve aksak rekabeti, ölçek ekonomilerini, ulusal rekabetçilik sorunlarını ve yönetilen ticareti de ele alan yeni teorileri içeren uluslararası ticaret teorilerine bir giriş sağlar.

ECON 318 Uluslararası İktisat II (3 0 3) AKTS: 6

Bu ders, öğrencilerin farklı döviz kuru rejimlerinde açık bir ekonominin dış dengesi, döviz piyasası ve makroekonomik sorunları ile ilgili temel kavramları anlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Dış dengeye ilişkin olarak, başlangıçta Ödemeler Dengesi hesapları derinlemesine incelenmektedir (Türkiye Ödemeler Dengesi’ne özel referans ile). Döviz piyasası özellikle spot, forward ve vadeli işlem piyasaları dış denge hesaplarıyla bağlantılı olarak tartışılmaktadır. Ders ayrıca öğrencilere dış denge ve açık ekonomi makroekonomisi ile ilgili temel teorileri tanıtmaktadır. Bu bağlamda, Mundell-Fleming kurulumunda parasal model ve portföy dengesi modeli ele alınmış ve açık ekonomi makro modeli tartışılmıştır.

ECON 320 Maliye Politikası ve Kamu Maliyesi (3 0 3) AKTS: 7

Bu ders, kamu sektörünün ekonomideki rolünü inceler. Bu dersin amacı, ekonomiye devlet müdahalesinin nedenlerini, bu müdahalenin kapsamını ve özel ajanların devlet eylemlerine verdiği tepkiyi ortaya koymaktır. Özellikle vergi sistemlerinin, fayda planlarının ve sosyal sigorta mekanizmalarının tasarımına odaklanacaktır.

ECON 403 Kalkınma İktisadı (3 0 3) AKTS: 5

Az gelişmişliğin tarihsel kökenleri ve dinamikleri, temel iktisadi kalkınma teorileri, sürdürülebilir büyüme, yapısal değişim/dönüşüm, eşitsizlik ve yoksulluk, devletin kalkınmadaki rolü, ticaret, teknoloji ve finansal politikalardaki güncel konular.

ECON 407 Türkiye Ekonomisi (3 0 3) AKTS: 7

Türkiye ekonomisini yapısal özellikleri: milli gelir, tasarruflar, yatırımlar, kamu ekonomisi, özelleştirme ve neo-liberal politikalar, uluslarası ekonomik ilişkiler, geçmiş ekonomik krizler, başlıca iktisadi sektörler, istihdam, kayıtdışı sektör, bölgesel iktisadi farklılıklar, yapısal dönüşüm.

ECON 411 Endüstriyel Organizasyon (3 0 3) AKTS: 5

Endüstriyel organizasyon piyasaların, özellikle de firmaların stratejik olarak hareket ettiği eksik rekabet piyasalarının işleyişini inceleyen bir mikro iktisat alt dalıdır. Bu ders kapsamında ele alınan konular arasında, tekel fiyatlaması ve dayanıklı mal üreten tekel, fiyat farklılaştırması, tekelci rekabet, dikey kontrol, oligopol modelleri, işbirliği ve fiyat savaşları, tekrarlanan oyunlar, yoğunlaşma ve giriş engelleri, giriş engelleme stratejileri, ürün farklılaştırması, reklam ve araştırma-geliştirme yer almaktadır.

ECON 412 İktisat Semineri (0 6 3) AKTS: 7

Seminer dersi, teorik veya uygulamalı herhangi bir ekonomik problem hakkında bir araştırma konusunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesine dayanmaktadır. Ders kapsamında her öğrenci dönem boyunca bir makale hazırlamaktadır. Öğrenci, araştırması ile ilgili olarak bir öğretim üyesi tarafından yönlendirilmektedir. Öğrenciden, çalışmasının belirli aşamalarını düzenli olarak raporlaması beklenmektedir.

ECON 413 Tarım Ekonomisi (3 0 3) AKTS: 5

Tarım ve gıda piyasalarının ekonomisine giriş, temel mikro ve makroiktisadi kuramlarının tarım, tarımsal kalkınma, tarımın Türkiye ekonomisindeki rolü, kamunun tarım politikaları, tarımsal ticaret politikaları ve düzenlemelerine uygulanması.

ECON 414 Çalışma Ekonomisi (3 0 3) AKTS: 5

Çalışma ekonomisi, mikro iktisadın, işgücü piyasalarının teoride ve uygulamada nasıl işlediğini inceleyen bir alt dalıdır. Dönem boyunca işgücü piyasalarının pek çok farklı yönü ele alınacaktır. İşlenecek konular arasında işgücü arz ve talebi, işgücü piyasasında denge, ücret belirlenmesi, telafi edici ücret farkları, beşeri sermaye, işgücü hareketliliği, işgücü piyasalarında ayrımcılık, sendikalar, özendirici ücretler ve işsizlik yer almaktadır.

ECON 415 Rekabet Politikası ve Regülasyon (3 0 3) AKTS: 5

Bu derste, rekabet ekonomisinin temel analitik araçları ele alınmakta ve öğrencilere, rekabet ve regülasyon politikalarını anlamak için gereken iktisat teorisi uygulamaları tanıtılmaktadır. Derste işlenecek konular arasında, rekabetçi ideal, tekel, doğal tekel, oligopol modelleri, piyasa gücünün tanımlanması ve ölçülmesi, yarışabilir piyasalar teorisi, işbirliği, yatay ve dikey birleşmeler, fiyat farklılaştırması ve yıkıcı fiyatlama, fiyat sıkıştırması, sadakat indirimleri, rakiplerin maliyetlerini yükseltme, anlaşma yapmayı reddetme, bağlama ve paket satış gibi dışlayıcı uygulamalar yer almaktadır.

ECON 416 Finansal Piyasalar (3 0 3) AKTS: 5

Finansal piyasaların yapısı ve işlevleri; para piyasası, tahvil piyasası, döviz piyasası, hisse senedi piyasası, türev piyasası konuları ele alınmaktadır. Finansal ve reel varlıklar, faiz oranı, tahvil fiyatlamaları, uluslararası sermaye akımlarının ve döviz kurlarının dinamiklerini analiz ederken kullanılacak analitik beceri ve teknikleri içermektedir.

ECON 418 Türk Vergi Sistemi (3 0 3) AKTS: 5

Ders, şu konuları kapsamaktadır: Türkiye’deki vergi kaynakları, temel vergi kavramları, vergi mükellefleri ve sorumlulukları, vergi tahsildarı, gelir, servet ve tüketim üzerinden alınan vergiler.

ECON 420 Kent Ekonomisi (3 0 3) AKTS: 5

Bu ders kent ekonomileri ve arazi, konut ve ulaştırma piyasalarının altında yatan faktörleri analiz etmek için iktisat teorisi ve uygulamalı yöntemleri kullanan bir derstir. Derste kent ekonomisine ilişkin çeşitli önemli konular ele alınacaktır: Yer seçimi teorisi ve arazi rantları; yığılma, sıkışıklık ve diğer yerel yayılmalar; konut yatırımı ve konut stokunun gelişimi; arazi kullanımı ve arazi kullanımına ilişkin regülasyonlar; ve yerel kamu maliyesi.

ECON 423 Zaman Serisi Ekonometrisi (3 0 3) AKTS: 5

Ders, modern zaman serileri analizine temel bir giriş yapmayı amaçlamaktadır. Kapsanan konular arasında, fark denklemleri ve çözümleri, Ardışık Bağlanım (AR), Hareketli Ortalama (MA) ve ARMA modelleri, önkestirim, birim kökler, durağanlık, durağan olmama, eşbütünleşme, hata düzeltme, birim kök ve eşbütünleşme testleri ve Ardışık Bağlanım Dağıtılmış Gecikme (ARDL) modelleri yer almaktadır.

ECON 425 Uygulamalı Ekonometri (2 2 3) AKTS: 5

Ders, çeşitli mikro ve makroekonomik teorilerin ampirik analizinde kullanılan çok değişkenli ekonometrik modellerin kurulması ve modellerin tahminlerini öğretmeyi amaçlamaktadır: Görünürde İlişkisiz Bağlanım (SUR), Eş Anlı Denklemler, Vektör Ardışık Bağlanım (VAR), Vektör Hata Düzeltme Modelleri (VECM), Panel VAR ve Panel VECM Modelleri.

ECON 426 Oyun Teorisine Giriş (3 0 3) AKTS: 5

Oyun teorisinin temel kavram ve tekniklerine giriş, oyun tasarımı ve çözümü, Nash dengesi, Mahkum İkilemi, stratejik karar alma mekanizması ile hukuk, siyaset, ticaret, yönetim ve iktisadi davranışa uygulaması.

ECON 427 İktisadi Dinamik Analize Giriş (3 0 3) AKTS: 5

Bu ders Keynesyen dinamiği, IS-LM dinamiği, enflasyon-işsizlik dinamiği, rasyonel beklentiler ve eyer noktaları, mali dinamikler ve kaos teorisini içeren makroekonomik dinamiklerin temellerini sunmaktadır. Ders genel olarak ekonomik süreçlerin dengeye yakınsarken gösterdiği dengesizlik davranışlarını inceler.

ECON 428 İnovasyon ve Bilgi Ekonomisi (3 0 3) AKTS: 5

Bilgi ve yeniliğin iktisadi analizine giriş, bilginin ortaya çıkması ve yayılması, ekonomik büyüme ve kalkınmadaki rolü, teknolojik değişimin önemi, diğer politika konuları (örn, yeniliği teşvik etme yöntemleri, ödül, mülkiyet hakları kanunu vs.)

ECON 430 Ekonomik Uygulamalı Oyun Teorisi (3 0 3) AKTS: 5

Bu ders temel tanımlar ve denge kavramlarının gözden geçirilmesiyle başlayan ve açık artırmalardan politik ekonomiye ve endüstriyel organizasyona kadar uzanan uygulamaların ele alındığı bir ileri oyun teorisi dersidir.

ECON 434 Panel Veri Ekonometrisi (3 0 3) AKTS: 5

Ders, temel panel veri modellerini ve tahmin yöntemlerini, sabit ve rassal etkiler modelleri, dinamik panel veri modelleri, dengesiz panel veri modelleri, En yüksek olabilirlik tahmini, Arellano ve Bond tahmincisi, Arellano ve Bover tahmin edicileri, moment metodu, genelleştirilmiş momentler yöntemleri, Durağan olmayan paneller; panel birim kök testleri, panel eşbütünleşme testleri, panel eşbütünleşme modellerinin tahmini ve değerlendirilmesi konularını kapsamaktadır.

ECON 436 Ekonomik Büyümeye Giriş (3 0 3) AKTS: 5

Bu dersin amacı öğrencilere ekonomik büyümenin kaynaklarını analiz etmek ve tanımlamak için geliştirilen kavramsal araçlara sıkı bir giriş yapmaktır. Ekonomileri büyüten nedir? Bazı ülkeler neden bu kadar zengin ve diğerleri çok fakirdir? Büyüme mucizeleri ve felaketlerini neler açıklar? Ders, dışşal ve içsel büyüme modelini kapsayacak ve büyüme sürecinde fikirlerin, beşeri sermayenin ve inovasyonun rolünü tartışacaktır.

ECON 437 Enerji İktisadı (3 0 3) AKTS: 5

Bu ders öğrencilere enerji piyasaları ve bu pazarlar arasındaki karşılıklı ilişkileri öğretmek için tasarlanmıştır. Enerji talepleri, enerji arzları ve enerji piyasalarını etkileyen kamu politikaları tartışılacaktır. Kömür, petrol, doğal gaz, elektrik ve nükleer enerjinin yanı sıra yenilenebilir enerji her yönüyle ele anıcaktır. Enerji vergisi, fiyat düzenlemesi, deregülasyon, enerji verimliliği ve emisyonun kontrolüne yönelik politikalar üzerinde durulacaktır.

ECON 438 Sağlık Ekonomisi (3 0 3) AKTS: 5

Sağlık sektörünün ekonomik analizine giriş, sağlık hizmetlerinin arz ve talebi, tüketici, üretici ve sigortacıların davranışları, kamunun sağlık sektörüne yönelik politikaları.

ECON 440 Mikro İktisatta İleri Konular (3 0 3) AKTS: 5

İleri mikroiktisadi analiz dersi, giriş/orta ile lisansüstü mikroiktisat arasında geçiş olarak temel ilkelerin uygulamalı olarak incelenmesine yöneliktir. Asimetrik bilgi, müvekkil-vekil sorunu, ters seçim, ahlaki tehlike, gizli eylem; açık artırma, pazarlık teorisi gibi oyun teorisi kavramları; çalışma, davranış ve eğitim ekonomisinden seçme konular ele alınacaktır.

ECON 442 Makro İktisatta İleri Konular (3 0 3) AKTS: 5

Bu ders lisans düzeyinde verilen makroekonomi dersi ile daha ileri düzey makroekonomi dersleri arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlamaktadır. Makroekonomik teorinin temel zorluğu uzun vadeli ekonomik büyümeyi ve dünyada gözlenen kısa vadeli iş dalgalanmalarım açıklamaktır. Bu ders, bu konuların ileri ekonomik analizine bir giriş sunmaktadır. Ders iki bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm ekonomiyi uzun vadede inceler ve ekonomik büyüme ve yapısal işsizlik konularını kapsar. İkinci bölüm ise kısa dönem iktisadi dalgalanmaların analizini içermektedir.

ECON 443 Parasal İktisatta İleri Konular (3 0 3) AKTS: 5

Bu ders para teorisi ve politikasına odaklanmaktadır. Literatürden seçilmiş güncel araştırma konularını inceler. Çalışılan konular arasında alternatif para modelleri, para politikasının aktarım mekanizması, enflasyonun kalıcılığı ve Yeni Keynesyen bir ortamda para politikasının yürütülmesi yer almaktadır.

ECON 445 Davranışsal İktisat (3 0 3) AKTS: 5

Davranışsal iktisadın temel ilke ve teorilerine giriş, standart iktisadi varsayımların geçerli olmadığı durumlarda analiz, karar davranışları teorisi, zaman tutarsızlığı, sosyal tercihler, hakkaniyet gibi konuları içermektedir.

ECON 446 Genel Denge ve Refah Ekonomisi (3 0 3) AKTS: 5

Bu ders giriş düzeyinde, Pareto optimal dağılımlar ve saf değişim ekonomisinin çekirdeği, genel denge tüketim ve üretim modelleri, sosyal refah fonksiyonları ve sosyal optimum, genel dengenin refah özellikleri, değişim ekonomisinde dışsallıklar ve değişim ekonomisinde belirsizlik gibi genel denge ve refah ekonomisinin bazı temel konularını içermektedir.

ECON 447 Eğitim Ekonomisi (3 0 3) AKTS: 5

Bu ders iktisat teorisi, ekonometri ve kurumsal yazınları eğitimdeki güncel konuları araştırmak için kullanmayı ele alır. Temel eğitime yatırım teorisi (insan sermayesi teorisi), eğitim getirisini doğuştan gelen yeteneklerin getirisinden ayırt etmeyi, ulusal iktisadi büyümede eğitimin rolünü, eğitim-bireysel gelir ilişkisini ve zaman içindeki evrimini, okul öncesi eğitimin önemini, eğitim reformlarını, yüksek öğretimin rolünü ve buna erişimin artırılması sorunlarını konularını içermektedir.

ECON 448 Çevre ve Doğal Kaynak Ekonomisi (3 0 3) AKTS: 5

Bu ders, çevre ve doğal kaynaklara ilişkin konu ve problemlerin iktisadi prensiplerden hareketle nasıl analiz edildiğini öğreten bir derstir. Derste ele alınacak konular arasında, mülkiyet hakları, dışsallıklar, çevresel değerleme, statik ve dinamik etkinlik, zaman içinde doğal kaynak kullanımı modelleri, enerji, geri dönüştürülebilir kaynaklar, su kaynakları, balıkçılık, ormancılık, hava kirliliği, su kirliliği ve sürdürülebilir kalkınma yer almaktadır.

ECON 450 Uygulamalı Makro İktisat (3 0 3) AKTS: 5

Bu ders öğrencilerin makroekonomik teori anlayışını ve makroekonomik problemlere uygulamalarını pekiştirmek için tasarlanmıştır. Ders, uygulamalı makroekonomide temel konularla ilgili teori, veri analizi ve ampirik araştırma bilgilerini vermeyi amaçlamaktadır. Vurgu, pratik yaklaşımlar ve gerçek dünya politik tartışmalarını anlamak için makroekonomik teori kullanımı üzerinedir. Konular arasında tüketim ve tasarruf, yatırım, enflasyon, işsizlik, döviz kuru, ekonomik büyüme, mali ve para politikası, küreselleşme, bölgesel ticaret blokları, ve finansal piyasalar ve kurumlar yer almaktadır.

STAT 205 İktisat İçin İstatistik I (3 0 3) AKTS: 6

Stat 205, ekonomi bölümünde öğretilen istatistik alanındaki derslerden ilkidir. Ders, öğrencilerin pek çok ekonomik durumda istatistiksel analiz yapabilmelerini sağlayan uygulamalı istatistiksel yöntemlerin anlaşılmasını sağlamaktadır. Ders; Verileri tanımlayan grafikler, verileri tanımlamak için sayısal ölçütler, olasılık yöntemleri, kesikli olasılık dağılımları, sürekli olasılık dağılımları ve iki değişkenli dağılımlar konularını içermektedir.

STAT 206 İktisat İçin İstatistik II (3 0 3) AKTS: 6

Stat 206, ekonomi bölümünde öğretilen istatistik alanındaki derslerden ikincisidir. Ders, öğrencilerin pek çok ekonomik durumda istatistiksel analiz yapabilmelerini sağlayan uygulamalı istatistiksel yöntemlerin anlaşılmasını sağlamaktadır. Ders; örnekleme yöntemleri; örnekleme dağılımları ve örnekleme istatistikleri; nokta tahmini ve nokta tahmin edicilerinin özellikleri; aralık tahmini; İstatistiki hipotez testleri: Bir ortalama için test, iki ortalama için testler, oranlar ve varyanslar için testler; tek ve çift yönlü varyans analizi konularını içermektedir.