Ders İçerikleri

/Ders İçerikleri
Ders İçerikleri2017-08-03T16:17:22+00:00

ECON 101 İktisat Giriş I (3 0 3) (AKTS:6)
İktisadi sorunlara genel bir bakış; arz ve talep teorileri; esneklik, tüketici ve firma davranışlarının marjinal analizi; faktör piyasası; rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda fiyatların belirlenmesi.

ECON 102 İktisata Giriş II (3 0 3) (AKTS:6)
Ulusal gelirin saptanması; üretilen mal miktarı ve istihdamda değişiklikler; para banka sistemi ; enflasyon ve işsizlik sorunları; büyüme ve gelişme uluslararası ticaret.

ECON 107 Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Uygulamaları (1 2 2) (AKTS:5)

Bilgisayar donanımı ve yazılımı, Bilgisayar ve Bilgi Sistemi, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Excel ve PowerPoint, İnternette gezinme, Sosyal Bilimler için İstatistik Programı (SPSS), SPSS’de Veri Yönetimi, Veri Tabloları ve Grafikler.

ECON 204 Ekonomi Tarihi (3 0 3) (AKTS:5)
Dünya ekonomi tarihinin feodal toplumlardan başlayarak, Pazar ekonomisine yönelen toplumlara geçiş, merkezden yönetilen toplumlar, entegrasyon ve küreselleşmesinin oluşumunun incelenmesi.

ECON 207 Mikro İktisat Teorisi I (3 0 3) (AKTS:5)

Bu derste şu konular ele alınacaktır: Kısıtlanmamış Optimizasyon, Kısıtlı Optimizasyon, Bütçe Kısıtı, Fayda, Seçim, Talep, Slutsky Denklemi, Tüketici Fazlası, Talep Esneklikleri, Tüketici Seçimi Teorisinin Uygulanması,
Belirsizlik, Denge, Üretim ve Maliyetler.

ECON 208 Mikro İktisat Teorisi II (3 0 3) (AKTS:5)

Bu derste şu konular ele alınacaktır: Kâr Maksimizasyonu ve Rekabetçi Firma, Rekabetçi Endüstri, Rekabetçi Piyasa Teorisinin Uygulanması, Tekel, Tekelci Rekabet, Oligopol, Rekabetçi olmayan piyasa modellerinin uygulamaları, Bilgi Ekonomisi, İstihdam ve Fiyatlandırma Girişleri, Ücret, Kira, Faiz ve Kâr, Girdi Piyasası Analizinin Uygulanması, Genel Denge, Refah Ekonomisi, Kamusal Mallar ve Dışsallıklar.

ECON 209 Makro İktisat Teorisi I (3 0 3) (AKTS:5)

Bu ders, sekiz dönemlik ekonomi lisans eğitiminin ilk orta seviye makro iktisat teorisi dersidir. Amacı, temel toplam veri ölçümü konularından başlayarak toplam ekonominin işleyişini analiz etmektir. Makroekonomik verilere ve temel esnek fiyat modeline bir giriş verilerek, uzun dönem ekonomik büyüme ve belirleyicilerinin makroekonomik kaygısı ele alınmaktadır. Ders, makroekonomik ölçüm ve veri, işgücü piyasaları ve işsizlik, ekonomik büyüme, tüketim ve tasarruf, yatırım, para ve bankacılık konularını kapsamaktadır.

ECON 210 Makro İktisat Teorisi II (3 0 3) (AKTS:5)

Bu ders, sekiz dönemlik ekonomi lisans eğitiminin ikinci orta seviye makro iktisat teorisi dersidir. İşlenen konular; iş çevrimleri, hükümetin mali ve para politikaları ile müdahalesinin etkinliği, farklı döviz kuru sistemleri altındaki makro politikalar, devlet borçları ve bütçe açıkları, finansal sistem ve stabilizasyon politikasındaki alternatifleri içermektedir.

ECON 214 İktisadi Düşünce Tarihi (3 0 3) (AKTS:4)
İktisadi düşünce gelişiminin Merkantalistler, Fizyokratlar ve Klasik iktisatçıların katkılarını içerir biçimde tarihsel olarak incelenmesi ; Marksist değer ve dağıtım teorisi ile üretim ve dağıtım teorisinin analizi ; genel denge teorisinin ortaya çıkışı.

ECON 301 Uluslararası İktisat Teorisi (3 0 3) (AKTS:5)
Uluslararası ticaret salt teorisi; klasik ve neoklasik dış ticaret teorileri; dış ticaret hadleri, dış ticaret çarpanı; ödemeler dengesi teorileri ve analizi.

ECON 302 Uluslararası İktisat Politikası (3 0 3) (AKTS:4)
Uluslararası ticaret politikaları ; gümrük vergileri ve vergi dışı ticaret engellerine karşı serbest ticaret; GATT müzakkereleri ve Dünya Ticaret Örgütü’nün sağladığı serbest ticaret ortamı haricindeki ticaret.

ECON 303 Araştırma Methodları (3 0 3) (AKTS:5)

Sosyal araştırmalarda teorik yaklaşımlar, metodoloji ve strateji; nicel ve nitel araştırma yöntemleri, verileri toplama ve değerlendirme yöntemleri, örnekleme teknikleri, sonuçların hazırlanması ve uygulanması,  araştırmanın etik sorunları.

ECON 305 Para ve Banka (3 0 3) (AKTS:5)
Mali mekanizmaya genel bir bakış ; para arzının ve talebinin analizi ; para ve sermaye piyasalarının işleyişi ; faiz haddinin belirlenmesi ; mali aracıların rolü ; Türk mali kurumları ve onların uygulamalarından bazı örnekler.

ECON 306 Para Politikası (3 0 3) (AKTS:5)
Klasik ve Keynesyen sistemlerin analizi; parasalcı yaklaşım; açık analizi; faiz oranı mekanizması ve diğer etkiler; parasal ve mali politikaların değerlendirilmesi; klasik sistemin genelleştirilmesinin alternatif yorumları.

ECON 307 Kamu Sektörü Ekonomisi (3 0 3) (AKTS:4)
Kamu sektörü etkinliklerinin niteliği ve kapsamı ; kamu mallarının fiyatlandırılması ; devlet iktisadi girişimlerinin işleyişi ; işletmelerin devletleştirilmesi ve özelleştirilmesinin sorumlulukları ; Türkiye’nin kamu sektörü ekonomisi deneyimi.

ECON 308 Mali Politika (3 0 3) (AKTS:5)
Bütçeleme teknikleri ve uygulamaları ; tahsisat, dağıtım, istikrar, büyüme ve gelişme hedeflerini gerçekleştirecek mali önlemlerin analizi, mali araçların geçerliliğinin değerlendirilmesi, mali politikalardaki güncel eğilimlerin incelenmesi.

ECON 311 Ekonometri I (2 2 3) (AKTS:6)
Temel varsayım, tahmin ve hipotez testlerini kapsayan basit regresyon modeli; öngörü ve tercih problemi, tahmin, testler, belirleme ve hata analizi içeren çoklu regresyon modeli.

ECON 312 Ekonometri II (2 2 3) (AKTS:6)
Kukla değişkenler; yapısal değişikliğin test edilmesi; öngörü hatası varyansının tahminedilmesi; polinom dağılımlı gecikme ve geometrik dağılımlı gecikme; otokorelasyon ve değişen varyans; eşzamanlı denklemler.

ECON 313 Vergi Hukuku (T) (3 0 3) (AKTS:4)

Bu ders vergilendirmenin ilkelerini ve Türk Vergi Sistemini ele almaktadır. Türk vergi mevzuatının kaynakları, vergilendirme usulleri, vergi kanunları ve Türkiye’de uygulamaları ve Türk Vergi Dairesi üzerine yoğunlaşmaktadır.

ECON 403 Kalkınma İktisadı (3 0 3) (AKTS:5)
İktisadi kalkınma özellikleri ve gelişme teorileri; azgelişmişlik teorileri; geri kalmışlığın kökleri; dengesiz büyüme; yapısal değişiklikler.

ECON 407 Türkiye Ekonomisi (3 0 3) (AKTS:5)
Türkiye ekonomisinin yapısı ve tarihsel gelişimi; tarım; sanayi ve hizmetler; özel sektör ve kamu sektörünün rolü ve önemi.

ECON 408 Avrupa Birliği (3 0 3) (AKTS:5)
Avrupa Topluluğu’nun ve Avrupa Birliği’nin tarihi gelişiminin incelenmesi; Avrupa Birliği’nin kurumları ve karar verme süreçleri; Avrupa Birliği politikalarına referanslar; Maastricht Anlaşmasına yaklaşım; Euro’nun rolü ve önemi.

ECON 409 Türkiye’nin Uluslararası Ekonomik İlişkileri (3 0 3) (AKTS:5)
Dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık; yirminci yüzyılda uluslararası ekonomi; ticaret, sermaye akışları, göç, döviz mekanizmaları ve yabancı kural ve uygulamalardan doğan fırsatlar ve sınırlamalar; bu ilişkilerin ithal ikameci ve ihracata dayalı büyüme modelleri içinde, Türkiye açısından evrimleri; özellikle ulusal ve uluslararası uygulama ve kurumlar; uluslararası düzen ve yerel uygulamaların yapısı.

ECON 410 Ekonomik Analiz (3 0 3) (AKTS:5)
Arz ve talep analizinin tanımı; yöntemi ve çerçevesi (varsayımlar ve kısıtlamalar); denge ve istikrar, tüketici davranışları ve karar verme sürecinin analizi; maliyet teorisi, optimal faktör donanımı ve seçimi; doğrusal programlama, değişik piyasa türlerinin karşılaştılması.

ECON 411 Endüstriyel Organizasyon (3 0 3) (AKTS:5)
Endüstriyel gelişimin tarihsel analizi; ulusal ve uluslararası perspektif çerçevesinde teknolojik ve endüstriyel politika.

ECON 412 Seminer (0 6 3) (AKTS:5)
Okuma ve araştırma ödevleri; araştırmaların gelişimi konusunda sınıfta tartışma.

ECON 413 Tarım Ekonomisi (3 0 3) (AKTS:5)
Çağdaş tarım sorunları; tarımsal gelişmenin farklı modelleri; hükümet politikalarının değerlendirilmesi.

ECON 414 Çalışma Ekonomisi (3 0 3) (AKTS:5)
İşgücünün arz ve talep koşulları; değişik piyasa yapılarında ücretlerin belirlenmesi; istihdam ve işsizlik kavramları; sendikalar; hükümet müdahalesi; iş uyuşmazlıkları ve müzakereleri.

ECON 415 Rekabet Politikası ve Regülasyon (3 0 3) (AKTS:5)
Bu ders, ABD, Avrupa ve Türkiye’den gelen önemli vakalar ışığında rekabet hukukunun (antitröst) ekonomi teorisini ve politikasını incelemektedir. Derste, rekabet politikasının araçları tanıtılacak ve hükümetlerin bu
araçlarla piyasaya müdahalesinin arkasındaki mantığı incelenecektir. Bu derste ayrıca rekabet politikası, ekonomik düzenlemeler, özelleştirme ve devlet yardımları arasındaki ilişkiler de tartışılacaktır.

ECON 416 Mali Piyasalar (3 0 3) (AKTS:5)
Mali sistemin gözden geçirilmesi; mali piyasalar ve araçlar; faizin yapısı; mali kurumlar; mali kurum türevleri.

ECON 417 Geçiş Ekonomisi (3 0 3) (AKTS:5)
Geçiş ekonomilerinin (eski Sosyalist Blok ülkelerinin) ekonomi politikalarının tarihsel, kültürel ve politik boyutları çerçevesinde analizi; bu ülkelerin Türkiye ile ekonomik ilişkileri; geçiş ekonomisi politikalarının gelecekte bu ülkeler ve dünya ülkeleri üzerinde etkisi.

ECON 418 Türk Vergi Sistemi (3 0 3) (AKTS:5)
Türk vergi sisteminin tarihsel analizi; gelir, servet ve harcamalar üzerindeki vergilerin incelenmesi; vergi sisteminin iyileştirilmesi ölçütlerinin değerlendirilmesi; vergi reformunda örneklerin analizi.

ECON 419 Çevre Ekonomisi (3 0 3) (AKTS:5)  
Ekonomik faaliyetlerin dogal çevre üzerinde etkisi; zarara yol açan olumsuz dışsal ekonomilerin incelenmesi; kişilerin ve kurumların sorumlulukları; çevrenin bir kamu malı olarak korunması.

ECON 420 Kent Ekonomisi (3 0 3) (AKTS:5)
Kent mekansal yapısının teorik boyutları; kent arazilerinin kullanımı ve planlama kavramları; kentsel topluluğun ekonomik ve sosyal analizi; kentsel bölgelerde konut, ulaşım,sağlık,eğitim ve diğer faaliyetlerin incelenmesi.

ECON 421 İşletme ve Toplum (3 0 3) (AKTS:5)
Bu dersin amacı öğrencilerin işletme ve toplum etkileşimi ve sorumlulukları konularında bilgilendirmek; Türk iş yaşamında ve toplumda geçerli olan ekonomik, sosyal ve idari uygulamaların analizini sağlamak; aynı zamanda sosyal konulara, kamu politikalarına ve iş yaşamında yaşanan etnik sorunlara vurgu yapmaktır.

ECON 422 Uluslararası Para Sistemi (3 0 3) (AKTS:5)
Uluslararası ticari işlemlerin ekonomisi; ödemeler dengesi; döviz kuru ve iktisadi uyarlama; uluslararası finans sisteminin organizasyonu; Breton Woods altın standardı; yabancı paraya serbestçe çevrilebilen para sistemi, dalgalı kur, kontrollü dalgalanma; parasal entegrasyon ekonomisi, para krizleri, Euro’nun AB ve AB ülkesi olmayan ülkeler üzerinde etkileri.


ECON 423 Zaman Serisi Ekonometrisi (3 0 3) (AKTS:5)
Durağan zaman serisi modelleri, kararsızlığın modellenmesi, trend içeren modeller, çok denklemli zaman serisi modelleri, eş-bütünleşme, hata düzeltme modelleri ve doğrusal olmayan zaman serisi modelleri.

ECON 424 İktisat Teorisinin Güncel Tartışma Konuları (3 0 3) (AKTS:5)
Bu ders günümüzde İktisat Teorisininde tartışılan güncel konuları kapsamaktadır; iktisat ve rasyonelite, belirsizlik ortamında karar alma, asimetrik informasyon, küreselleşme ve sorunları, Kurumcu İktisat, Yeşil Ekonomi, Yeni- Keynesci Ekonomi, Yeni-Liberal Ekonomik yaklaşımın varsayımlarının eleştirisi, iktisat teorisinde yeni yaklaşımlar.

ECON 425 Uygulamalı Ekonometri (2 2 3) (AKTS:5)

Bu ders, R programlamasını ve ekonometri problemlerle başa çıkmadaki kullanımını tanıtmaktadır. R, Özgür ve açık kaynak yazılım platformu olarak, kullanıcıların kendi modüllerini oluşturmak ve paylaşmak yoluyla ekonometri uygulamasını öğrenmek için ideal bir yazılım ortamı sağlar. Bu derste, R sistemi tanıtılmakta, R’da programlama, veri yönetimi ve grafikleri incelenmektedir. R kullanarak doğrusal regresyon araştırılmakta ve ekonometrik modüller, önde gelen uygulamalı ekonometri kaynaklarının veri arşivlerinden alınan veri setleri kullanılarak çalışılmaktadır.

ECON 426 Oyun Teorisine Giriş (3 0 3) (AKTS:5)
Çözüm Kavramları; basat strateji dengesi, ardıl çözüm başat strateji dengesi, Nash dengesi, odak noktası dengesi ve evrimci denge; temel dinamik oyun çözümleri; Nash denge ve geri dönüşlü çözüm, alt oyun ve alt oyun mükemmel denge; belirsizlik; dışsal belirsizliğe sahip statik oyunlar; dışsal belirsizliğe sahip dinamik oyunlar, içsel belirsizliğe sahip statik oyunlar.

ECON 427 Dinamik Analize Giriş (3 0 3) (AKTS:5)

Bu ders, excele temel düzeyde aşina olan öğrenciler için ekonomik dinamiklere girişin örnek odaklı işlenmesinden oluşmaktadır. Ders, öğrencilere basit dinamik modelleri kurma ve inceleme becerilerini kazandırmayı amaçlar. Ekonomik süreçlerin “hareketi” ni inceler: dengeye yakınsamadaki dengesiz davranış. Bu ders, Keynesyen Dinamikler, IS-LM dinamikleri, enflasyon-işsizlik dinamikleri, rasyonel beklentiler ve eyer noktaları, mali dinamikler ve kaos teorisi de dahil olmak üzere makroekonomik dinamikleri içermektedir.

ECON 428 Yeni Fikirler ve Bilgi Ekonomisi (3 0 3) (AKTS:5)
Yeni fikirlerin ve bilginin modern ekonomik büyümede iki temel boyut olması ve etkileşimleri, bilginin ve yeni fikirlerin ekonomik anlamı, yenilikçi dinamik bir ekonomide bilgi üretimi, yeni fikirlerin ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkısı.

ECON 430 Ekonomik Uygulamalı Oyun Teorisi (3 0 3) (AKTS:5)

Bu derste ilk olarak, alt oyun mükemmel dengesi, tekrarlı oyunlar ve pazarlık gibi tam bilgi içeren dinamik oyunlar üzerinde durulacaktır. Daha sonar oyunlara belirsizlik unsuru dahil edilecektir. Ardından eksik bilgi içeren statik oyunlar ve eksik bilgi içeren dinamik oyunlar analiz edilecektir.

ECON 432 Ekonometride Konular (2 2 3) (AKTS:5)

Bu ders, ekonometride gelişmiş konuları kapsamaktadır. Ders, temel tahmin ve öngörü teknikleri üzerine bir inceleme ile başlamakta ve kademeli olarak daha ileri konulara, örneğin Araç değişkenler; Model seçimi ve
spesifikasyonu; Probit, Logit ve Tobit modelleri; Simülasyon yöntemleri, geçiş yapmaktadır.

ECON 434 Panel Veri Ekonometrisi (3 0 3) (AKTS:5)

Bu dersteki önemli konular; büyük N küçük T paneller için toplanmış (pooled), rasgele ve sabit etki tahmincileri, küçük N büyük T veya büyük N büyük T paneller için ortalama grup tahmincisi, görünüşte ilişkisiz regresyon ve toplanmış ortalama grup tahmincisi (pooled mean group estimators). Panel birim kök testleri, panel eş bütünleşme ve yatay kesit bağımlılığı konuları da ele alınacaktır.

ECON 436 Ekonomik Büyümeye Giriş (3 0 3) (AKTS:5)

Bu dersin amacı öğrencilere ekonomik ilerlemenin kaynaklarını analiz etmek ve tanımlamak için geliştirilen kavramsal araçlara titizlikle giriş yapmaktır. Ekonomileri büyüten unsurlar nedir? Neden bazı ülkeler çok zengin ve diğerleri çok fakirdir? Büyümenin mucizelerini ve felaketlerini açıklayan nedir? Ders, dışsal ve içsel büyüme modelini kapsar; büyüme sürecinde fikirlerin, beşeri sermayenin ve inovasyonun rolünü tartışır.

ECON 499 Saha Çalışması (0 6 3) (AKTS:5)

Bu ders öğrencilerin sahaya inerek mezun olmadan önce sınıfta öğrendiklerini gerçek hayatta kullanmasını hedeflemektedir. Dönem başlamadan önce bölüm öğretim üyeleri tarafından öğrencilerin saha çalışmasını yapabilecekleri kurum kuruluş veya firmalar araştırılır. Dönemin başlamasıyla bölüm öğretim üyelerinin denetim ve rehberliğinde öğrenciler belirlenmiş kurum kuruluş veya firmalarda saha çalışmalarını yürütürler. Dönem sonunda öğrenciler saha çalışmalarını yaptıkları firmanın ele alınmış iktisadi  sorununa çözüm önerileri içeren bir rapor hazırlar ve bu raporu sunar.