×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

BÖLÜM TANITIMI

İktisat (Ekonomi) en basit tanımı ile sonsuz insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla karşılanabilmesi için, var olan kaynakların en etkin şekilde kullanılarak gerekli mal ve hizmetlerin üretilmesini ve bunların toplumsal refahı maksimum kılacak bölüşümünü sağlayan politikaları irdeleyen sosyal bir bilim dalıdır. Mikro düzeyde hanehalkı ve firmaların üretime ve tüketime yönelik olarak aldıkları kararların etkilerini maliyet, kar, istihdam ve verimlilik açısından irdeleyen İktisat Bilimi,  Makro düzeyde maliye ve para politikalarının etkilerini ulusal ve uluslararası boyutta analiz ederek enflasyon, gelir adaletsizliği, işsizlik, düşük büyüme ve yoksulluk vb. sorunlara çözüm getirmeye odaklanır.

Çok yönlü ve kapsamlı bir iktisat eğitimi, Dünya ekonomisinde, teknoloji devrimine ve bununla özdeşleşen bilgi ve iletişim alanındaki gelişmelere bağlı olarak köklü değişimler gösteren ulusal ve uluslararası üretim ve paylaşım mekanizmalarını doğru analiz edebilmek için oldukça gereklidir.

Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü programının amacı öğrencilerine güncel iktisadi olguları kavrama, yorumlama, teorik ve ampirik düzeyde analiz edebilme becerilerini kazandırmaktır. Programın merkezinde öğrencilere ulusal ya da küresel ölçekteki ekonomik gelişmeleri doğru analiz edebilecekleri bir bakış açısını kazandırmak ve bunun için gerekli araçları kullanmayı öğretmek bulunmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler kamu kurumlarında, uluslararası kuruluşlarda ve özel sektörde profesyonel hayatlarına devam etmektedirler. Mezunlar içerisinde Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde lisansüstü programlara devam edenler de mevcuttur.

Program kapsamında öğretilen dersler üç grup altında ele alınabilir. Birinci grupta, iktisat bölümü öğrencilerinin almak zorunda oldukları servis dersleri yer almaktadır. İngilizce, matematik, muhasebe, hukuk ve bilgisayar uygulamaları alınması zorunlu derslerden bazılarıdır. İkinci grupta, iktisat bölümünün temel dersleri bulunmaktadır. Mikro ve makro iktisat teorileri, para ve maliye politikaları ve uluslararası iktisat teorisi ikinci gruptaki derslere örnek olarak gösterilebilir. Üçüncü grubu ise iktisadın farklı alanlarında uzmanlaşmaya ilk adım olarak sayılabilecek dersler oluşturmaktadır. Finansal iktisat, büyüme ve kalkınma, sağlık, çevre ve eğitim iktisadı dersleri bu gruptaki derslerdendir.

Yukarıda ana hatlarıyla anlatılan Çankaya Üniversitesi İktisat Bölümü alanlarında isim yapmış bilim insanlarından oluşan akademik kadrosu ile küresel rekabete hazırlıklı genç iktisatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İş Olanakları

Mezunlarımız başta bankalar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, vb.), dış ticaret ve danışmanlık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, uluslararası ve çokuluslu kuruluşlarda kariyer olanakları bulabilmektedirler. Bununla birlikte, Ekonomi Bölümü mezunları aldıkları kaliteli eğitim sayesinde yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans ve doktora programlarında tercih edilmektedirler.

İş Birlikleri

Bölümümüz, çok çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olup, öğrencilerimize etkinlik, staj, seminer gibi konularda destek vermektedir.