×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Finansal Ekonomi Ders İçerikleri

ECON 501 Microeconomics (Mikro Ekonomi):
Tam ve eksik rekabet şartlarında firma teorisi, tüketici tercihleri, genel denge analizi, belirsizlik durumunda karar alma, optimal seçim, arz ve talep, tekel ve tekelde fiyat farklılaşması, oligopol modelleri, Marshallcı ve Walrascı denge, Arrow-Debrau modeli, dışşallıklar ve kamu malları gibi çağdaş mikroekonominin temel konularında üst düzey teorik bilgi

ECON 503 Macroeconomics (Makro Ekonomi):
Dersin ilk bölümünde makroekomik modeller statik bir çerçevede işlenecektir. İkinci bölümde ise değişik büyüme modelleri kullanilarak uzun dönem büyüme teorileri incelenecektir. İktisadi dalgalanmalar, iş döngüleri ve enflasyonist baskıların ekonomik büyümeye etkisi ve alternatif büyüme stratejileri ile para ve maliye politikalarının etkin kullanımının koşulları teknik analizlerle öğretilecektir.

ECON 505 Financial Econometrics (Finansal Ekonometri):
Finansal Ekonometrinin tanımı, kapsamı ve alt disiplinleri. Indeks modeller, CAPM modelleri, Zaman serisi analizleri, Getiri oranlarının öngörüsü, ARCH ve GARCH modelleri, Risk ölçümleri, Doğrusal olmayan modeller, panel modelleri.

MAN 513 Financial Management (Finansal Yönetim):
Finans işlevleri ve rolleri, işletme finansmanının değişen ve artan önemi; fon akımı; iç piyasalar ve uluslararası finans piyasaları; yönetimsel finansmanın temel araç ve kavramları; finansal analiz, planlama ve kontrol; menkul kıymetler, işletme sermayesi, sermaye bütçesi, sermaye maliyeti, faiz borcu finansmanı, kaldıraç, stok finansmanı, kısa ve uzun-dönem finansmanı, kar payı politikası, finansal strateji ve politikalar, birleşmeler, ortak yatırımlar ve elden çıkarma.

ECON 502 Financial Economics (Finansal Ekonomi):
Belirsizlik durumlarında seçim yapma, portföy oluşturma, varyansı en düşük portföyler incelenmektedir. Ayrıca arbitraj, martingale, stokastik anlamda dominans kavramlarıyla beraber Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli ve İkili fon ayrımı teoremi anlatılacaktır. Son olarak belirgin ve belirgin olmayan ortamlarda genel denge ve radner dengesi.

ECON 504 Investment Analysis and Portfolio Management (Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi):
Yatırımlar, yatırım tipleri, bireyler ve kurumların yatırım motivleri, risk ve getirilerin ölçümü, sermaye ve para piyasaları, yatırım değerlendirme süreç ve metodları, yatırım araçlarının analizi ve bono ve hisse senetlerinin yönetimi, pörtföy teorisi ve uygulamaları, yatırım karalarında matematiksel programlama uygulamaları

ECON 506 Money and Banking (Para ve Banka):
Paranın Tanımı, Faiz Oranlarını Anlamak, Faiz Oranlarının Davranış Şekli, Faiz Oranlarının Vade Yapısı, Mali Yapının Analizi, Banka İşletmesi ve Bankaların Kaydi Para Yaratma Süreci, Merkez Bankası, Para Arzı ve Parasal Taban, Para Arzının Belirleyicileri, Para Politikasının Araçları, Amaçları ve Hedefleri, Para Talebi, IS-LM Çerçevesinde Para Politikası, AS-AD Çerçevesinde Para Politikası, Para ve Enflasyon, Döviz Kuru Piyasaları.

ECON 507 Risk Analysis and Management (Risk analizi ve Yönetimi):
Riskin tanımı, analizi ve risk ölçüm teknikleri, bu methodların finans alanda uygulamaları, risk çeşitleri, finansal türev araçlar ve bu araçlarla risk yönetimi

INTT 508 International Commercial and Financial Institutions (Uluslararası Ticari ve Finansal Kurumlar):
DTÖ, IMF, Dünya Bankası, BIS, EBRD gibi uluslararası ticari ve finansal kurumların yapıları ve faaliyetleri, İlgili kurumların, finansal kaynak sağlamak ve iktisadi politikalar geliştirmek gibi ilişkide bulundukları ülkelerde dış dengenin sağlanmasına ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesine yönelik rolleri

MAN 522 Financial Markets and Institutions (Finansal Piyasalar ve Kurumlar):
Piyasalara katılanların incelenmesi, bütün piyasalardaki ilişkiler ve kurumlar, finansal aracıların analizi, fonların akışı, faiz oranlarının belirleyicileri, finansal piyasa araçları.

ECON 508 Financial Derivatives (Finansal Türevler):
Opsiyon, forward, futures, swap ve bunların kombinasyonu portföylerin oluşturulması, riske karşı korunma yöntemleri, beklentiler doğrultusunda alınması gereken “long” ve “short” pozisyonların analizleri detaylıca incelenmektedir. Türev ürünlerle yapılan riske karşı korunma yöntemlerinin yanısıra spekülatif amaçlı türev ürün kullanımları ve bunların sonuçları

ECON 509 International Financial Management (Uluslararası Finansal Yönetim):
Doviz piyasaları, Doviz kuru belirleme teorileri, Ödemeler dengesi, Uluslararası ticaret finansı, Çokuluslu finansal etkinlikler, Satın alma gücü paritesi ve Fisher etkisi, Faiz oranı paritesi, Döviz riski , Döviz future ve opsiyonları, Uluslararası hisse senedi ve tahvil piyasaları, Uluslararası varlık ve borç yönetimi 

ECON 313 Statistics and Econometrics (İstatistik ve Ekonometri):
Ekonometrinin tanımı, kapsamı ve alt disiplinleri. Basit doğrusal regresyon modeli, anakütle ve örnek regresyon fonksiyonu kavramları ve karşılaştırması. Regresyon modelinin fonksiyonel özellikleri, varsayımları, regresyon tahmincilerinin özellikleri. Çoklu ve kismi regresyon modelleri. En küçük kareler yönteminin varsayımları ve regresyon modellerine uygulanışı. Anlamlılık testleri. Kukla değişkenler. Spesifikasyon hataları ve giderilmesi. Değişken varyans probleminin tespiti ve düzeltilmesi. Gölge bağımlı değişkenlerin tahmini.

ECON 103 Fundamentals of Economics (Ekonominin Temelleri):
İktisadın tanımı ve temel kavramları, Kıtlık, Tercih ve Fayda, Arz ve Talep, Esneklik, Arz-Talep uygulamaları, Üretim ve Maliyetler, Tam Rekabet Piyasası, Eksik Rekabet Piyasaları, Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş, Milli Gelir Muhasebesi, Toplam Talep-Toplam Arz Analizi, Makro Ekonomik Denge, Para, Parasal Sistem, Uluslararası Ticaret ve İktisadi Büyüme

MAN 101 Intrıduction to Business (İşletmeye Giriş):
İşletme ve özel teşebbüs sistemlerinin temelleri, işletmede mülkiyet biçimleri, temel işletme işlevleri, pazarlama, muhasebe, finans, üretim ve insan kaynakları, yönetim ve organizasyon, işletme ve çevre

MAN 519 Quantitative Analysis for Business Decisions (Isletme Kararlari Için Sayisal Analizler) 
Yönetime sayisal yaklasimlar, isletme kararlari için deterministik ve stokastik analiz ve modeller, olasilik kavramlarinin gözden geçirilmesi, kosullu olasilik, Bayes Teoremi, dagilimlar, merkezi egilim ve dagilim ölçüleri, olasilikli ve olasiksiz karar verme modelleri, karar agaçlari ve analizi, Bayesgil karar verme, çok kriterli karar verme yöntemleri.

MAN 530 Project Development and Management (Proje Gelistirme ve Yönetimi) 
Proje yönetimi kavrami, teknikleri, araçlari ve süreçleri; proje seçimi, proje planlama, organizasyon ve kontrolü, bütçeleme ve maliyet analizi; zaman planlamasi; kaynak dagitimi, proje izleme ve bilgi sistemleri, proje denetleme.

MAN 536 Management Science (Yöneylem Arastirmasi) 
Yönetim biliminin (yöneylem arastirmasi) tarihsel perspektifi; yöneylem arastirmasi; problem çözme, dogrusal programlama formülasyonu ve dogrusal programlama probleminin çözümü, grafiksel, cebirsel, simpleks metodlar, dualite, parametrik analiz ve duyarlilik analizleri; ulastirma, atama problemleri ve çözümleri; sebeke analizleri; tam sayili programlama, dogrusal olmayan programlama, dinamik programlama; kuyruk ve envanter modelleri; Markov süreci; simülasyon ve isletme uygulamalari.

INTT 509 Competition Law and Anti-trust Applications (Rekabet Hukuku ve Anti-Tröst Uyglamalari)
Ders içerigi Türk, Avrupa Birligi ve Amerika Birlesik Devletleri Rekabet Hukuku Sistemlerinin incelenmesi ve rekabeti sinirlayici uygulamalarin degerlendirilmesinden olusmaktadir. Bu ders, Uluslararasi Ticaret Bölümü yüksek lisans ögrencileri açisindan uygulamaya yönelik katkilar saglanmasina yönelik olarak hazirlanmistir.

INTT 515 International Banking (Uluslararsi Bankacilik)
Bu derste uluslararasi mali aracilar ve uluslararasi bankacilik sistemi incelenmektedir. Uluslararasi bankacilik sisteminin tarihsel gelisimi ve esaslari ile yakin zamandaki gelismeler ve problemlerle finansal krizler, uluslararasi ticaret ve yatirim bankaciligi, planlama ve yönetimi ile yasal düzenlemeler tartisilmaktadir.

INTT 516 Risk Management in International Financial Transactions (Uluslararasi Mali Transferlerde Risk Yönetimi)
Bu ders, döviz kuru riskinin yönetimine hem teorik, hem de pratik uygulamalari açisindan odaklanmaktadir. Döviz kuru riskinden korunma yöntemleri ile döviz gelecek sözlesmeleri, döviz opsiyonlari ve swap transferlerinin özellikleri, fiyatlamalari ve risk degerlendirmeleri de ders kapsaminda incelenecektir. Ayrica faiz riski ve faiz riskinden korunma yöntemleri de tartisilacaktir .

IE 502 Stochastic Processes (Stokastik Süreçler)
Olasilik kurami gözden geçirilmesi; stokastik süreçlerin temel yapilari; Bernoulli süreçleri; Poisson süreçleri; kuyruk modellerindeki uygulamalariyla birlikte Markov zinciri ve Markov süreçleri; yenileme süreçleri ve güvenilirlik teorisindeki uygulamalari; yerine koyma ve envanter problemleri.

IE 512 Decision Analysis (Karar Analizi) 
Karar analizinin esaslari; fayda ölçüleri ve risk tercihi; risk degerlendirmesi; karar agaçlarinin risk ve zaman tercihleriyle kullanimi; tam ve örneklenmis bilginin degeri; belirsizlik altinda Bayesci karar verme yöntemi.

IE 550 Probability Theory and Statistics for Industrial Engineers (Endüstri Mühendisleri için Olasilik Teorisi ve Uygulamalari)
Olasilik kuramina giris, olasilik dagilimlari, tahmin, hipotez testi, varyans analizi, çoklu dogrusal regresyon, deneysel tasarim, ve uygulamalar.